В.о. міського голови
міста Дніпропетровська
Булавці Г.І.
м.Дніпропетровськ,
пр.Карла Маркса, 75,
49070
office@dniprorada.gov.ua,
pressa@dniprorada.gov.ua

Начальнику Депо №3 МКП
«Дніпропетровський електротранспорт»
Авраменку Ю.Б.
м.Дніпропетровськ,
вул. Войцеховича, 67,
49000
7925960@i.uа,
7925960@mail.ru

ЗВЕРНЕННЯ

Шановна пані Булавка, шановний пан Авраменко,

Мені стало відомо, що начальник підприємства МКП «Дніпропетровський електротранспорт» Авраменко Ю.Б. 04.08.2015 р. підписав наказ про звільнення голови профспілки Грицингер Світлани Володимирівни під приводом «невиконання трудових обов’язків» (п.3 ст.40 КЗпП України), що є не тільки наклепом та образою професійної гідності робітниці, але і прямим порушенням КЗпП та Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», які забороняють звільнення керівників первинної профспілкової організації без згоди вищестоящої профспілкової організації. Як запевняють представники профспілки «Захист праці», за такою згодою керівництво МКП «Дніпропетросвький електротранспорт» навіть не зверталось. Осередок незалежної профспілки було зареєстровано ще наприкінці червня 2015 року. Обурює те, що Світлана пропрацювала на підприємстві 17,5 років і має інвалідність 3 групи. Тиск з боку керівництва був настільки грубим, що після однієї з «розмов» довелось викликати «швидку» прямо в депо.

Через тиждень після звільнення голови профспілки ще одним незаконним наказом було звільнено заступницю голови первинної організації профспілки. При цьому, при звільненні вказаної профспілкової лідерки, яка працювала кондукторкою у Депо №3 МКП «Дніпропетровський електротранспорт», було цинічно застосовано ст.41 КЗпП («втрата довір’я»), яка може застосовуватися лише до працюючих на керівних посадах.

Я висловлюю обурення фактом протизаконного та цинічного переслідування працівників саме за ознакою їх належності до незалежної профспілки, метою якого є перешкоджання діяльності та знищення незалежної робітничої організації на підприємстві. Дії начальства створюють прецедент цинічного нехтування правами найманих працівників та ставить під питання здатність України забезпечити застосування існуючого трудового законодавства, а тим більше дотримання найкращих європейських практик.

Прошу вас:
1. Невідкладно вжити заходи щодо усунення допущених порушень і відновлення права працівниць.

*****

И.о. городского головы
города Днепропетровска
Булавке Г.И.
г.Днепропетровск,
пр.Карла Маркса, 75
49070
office@dniprorada.gov.ua,
pressa@dniprorada.gov.ua

Начальнику депо №3 ГКП
«Днепропетровский электротранспорт»
Авраменко Ю.Б.
г.Днепропетровск,
ул. Войцеховича, 67,
49000
7925960@i.uа,
7925960@mail.ru

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемая госпожа Булавка, уважаемый господин Авраменко,

мне стало известно, что начальник предприятия ГКП «Днепропетровский электротранспорт» Авраменко Ю.Б. 04.08.2015. подписал приказ об увольнении председателя профсоюза Грицингер Светланы Владимировны под предлогом «неисполнение трудовых обязанностей» (п.3 ст.40 КЗоТ Украины), что является не только клеветой и оскорблением профессионального достоинства работницы, но и прямым нарушением КЗоТ и Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», запрещающих увольнение руководителей первичной профсоюзной организации без согласия вышестоящей профсоюзной организации. Как уверяют представители профсоюза «Захист праці», за таким согласием руководство ГКП «Днепропетровский электротранспорт» даже не обращалось. Ячейка независимого профсоюза была зарегистрирована еще в конце июня 2015 года. Возмущает то, что Светлана проработала на предприятии 17,5 лет и имеет инвалидность 3 группы. Давление со стороны руководства было настолько грубым, что после одного из «разговоров» пришлось вызывать «скорую» прямо в депо.

Через неделю после увольнения председателя профсоюза еще одним незаконным приказом была уволена зампредседателя первичной организации профсоюза. При этом, при освобождении данного профсоюзного лидера, которая работала кондукторшей в Депо №3 ГКП «Днепропетровский электротранспорт», было цинично применено ст.41 КЗоТ («утрата доверия»), которая может применяться только к работающим на руководящих должностях.

Я выражаю возмущение фактом противозаконного и циничного преследования работников именно по признаку их принадлежности к независимому профсоюзу, целью которого является препятствование деятельности и уничтожение независимой рабочей организации на предприятии. Действия начальства создают прецедент циничного попрания прав наемных работников и ставят под вопрос способность Украины обеспечить применение существующего трудового законодательства, а тем более соблюдение лучших европейских практик.

Прошу вас:
1. Безотлагательно принять меры для устранения допущенных нарушений и восстановления права работниц.

*****

To the Acting Head of the City Council,
City of Dnipropetrovsk
H. I. Bulavka
Dnipropetrovsk,
Prospekt Karla Marksa, 75,
49070
office@dniprorada.gov.ua,
pressa@dniprorada.gov.ua

To the Head of Depot Number 3,
«Dnipropetrovsk Electric Transportation»
Municipal Services Enterprise
Iu. B. Avramenko
Dnipropetrovsk,
Vul. Voitsekhovycha, 67,
49000
7925960@i.uа,
7925960@mail.ru

 AN APPEAL

Dear Mrs.Bulavka and Mr.Avramenko,

It has come to my attention that the head of the «Dnipropetrovsk Electric Transportation» Municipal Services Enterprise, Iu. B. Avramenko, ordered the dismissal of the head of the trade union, Svitlana Volodymyrivna Hrytsynher, because of «not fulfilling work duties» (Point 3, Article 40, Labor Law Code of Ukraine), which not only slanders and offends the professional dignity of a worker, but also is a direct violation of the Labor Law Code of Ukraine and the law, «On Trade Unions, Their Rights, and Guarantees over Their Functions,» which forbid dismissing leaders of the enterprise’s trade union organization without the consent of the trade union organization concerned.  As sworn by members of the «Defense of Labor» trade union, the «Dnipropetrovsk Electric Transportation» Municipal Services Enterprise did not even seek such consent.  The independent trade union organization had been registered at the end of June 2015.  It is an outrage that Svitlana has been working at the enterprise for 17.5 years and has a Group Three Disability.  The leadership’s pressure was so crude that after one of their «conversations» with her, they had to call for an ambulance right at the depot. 

A week after the head of the trade union was dismissed, another illegal order was the dismissal of the assistant head of the enterprise’s trade union.  Moreover, when this trade union leader, who was working as a conductor in Depot Number Three of the «Dnipropetrovsk Electric Transportation» Municipal Services Enterprise, was dismissed, Article 41 of the Labor Law Code of Ukraine («loss of trust») was cynically applied to her case, an article that can only be applied to people working in positions of management.

I am outraged by the illegal and cynical persecution of workers just for their belonging to an independent trade union, the goal of which is to undermine the work of an independent trade union at an enterprise and destroy it.  The leadership’s actions are creating a precedent of cynically disregarding the rights of hired employees, and they put in question Ukraine’s ability to enforce existing labor laws and moreover uphold the best European practices.

Please: 

1. Immediately remedy violations made and reinstate the workers’ rights.

*****

An das kommissarische Stadtoberhaupt
der Stadt Dnepropetrowsk
G.I. Bulawka
Stadt Dnepropetrowsk
Prospekt Karla Marxa,75
49070
office@dniprorada.gov.ua,
pressa@dniprorada.gov.ua

An den Leiter der Abteilung №3 GHP
„Dnepropetrowskij Elektrotransport“
Ju. B. Avramenko
Stadt Dnepropetrowsk
ul. Vojzechowitscha, 67
49000
7925960@i.uа,
7925960@mail.ru

OFFENER BRIEF

Sehr geehrte Frau Bulavka, sehr geehrter Herr Avramenko,

ich habe erfahren, dass der Chef des Staatlichen Unternehmens „Dnepropetrowskij Elektrotransport“, J.B. Avramenko, am 4. August 2015 die Entlassung von der Gewerkschaftsvorsitzenden Swetlana Wladimirowna Grizinger unterschrieben hat. Angeblich soll sie ihre vorgeschriebene Tätigkeit nicht ausgeführt haben (Punkt 3 von Artikel 40 der Arbeitsgesetzgebung der Ukraine). Dieser Vorgang ist nicht nur eine Verleumdung und Beleidigung einer Gewerkschaftsaktivistin, es ist auch eine direkte Verletzung der Arbeitsgesetzgebung und des Gesetzes „Die Gewerkschaften, ihre Rechte und Garantien ihrer Tätigkeit“. Dieses Gesetz verbietet die Entlassung von Gewerkschaftsführern ohne Zustimmung der entsprechenden Gewerkschaft. Vertreter der Gewerkschaft „Zachist prazi“ (Schutz der Arbeit) berichten, dass die Leitung des Unternehmens „Dnepropetrowskij Elektrotransport“ in dieser Angelegenheit nicht einmal einen Kontakt zur Gewerkschaft gesucht hat. Diese Gewerkschaftszelle war Ende Juni 2015 gegründet worden. Insbesondere  erregt meinen Unmut, dass Frau Grizinger 17,5 Jahre in dem Werk gearbeitet hat und Invalidin der 3. Gruppe ist. Der Druck von Seiten der Firmenleitung war so groß, dass man nach einem der „Gespräche“ sogar einen Krankenwagen rufen musste.

Eine Woche nach der Entlassung der Gewerkschaftsführerin wurde mit einem weiteren illegalen Befehl die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaftszelle im Betrieb entlassen. Bei der Entlassung der Frau, die als Schaffnerin im Depot № 3 des staatlichen Betriebes „Dnepropetrowskij Elektrotransport“ gearbeitet hatte, wurde Artikel 41 der Arbeitsgesetzgebung („Vertrauensverlust“) angewandt. Dieser Artikel wird üblicherweise nur bei der Entlassung von Führungspersonal benutzt.

Ich erkläre hiermit meinen Unmut über die gesetzwidrige Entlassung und zynische Verfolgung von Arbeitern nur wegen ihrer Mitgliedschaft in einer unabhängigen Gewerkschaft. Hiermit soll offensichtlich unabhängige Gewerkschaftsarbeit im Betrieb zum Erliegen gebracht werden. Mit diesem Vorgehen der Betriebsleitung wird ein Präzedenzfall geschaffen, in zynischer Weise werden die Rechte von Arbeitnehmern zerstört. Gleichzeitig stellt ein derartiges Vorgehen die Fähigkeit der Ukraine in Frage, die Umsetzung der geltenden Arbeitsgesetzgebung und die Einhaltung der besten europäischen Praktiken zu garantieren.

Ich bitte Sie:
1. Unverzüglich Maßnahmen in die Wege zu leiten, die die Verletzung der Arbeitsgesetzgebung wieder rückgängig macht und die Rechte der genannten Arbeitnehmerinnen wieder herstellt.