На криворізькому металургійному гіганті не вщухає протест зайнятих на тепловозах робітників. Вони працюють за правилами, що дещо гальмує роботу підприємства у цілому. Однак адміністрація не має наміру йти на соціальний діалог з ними. Як вдалось довідатись зі ЗМІ, адміністрація ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» висунула проти працюючих звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України:

- Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку (нема жодних доказів погроз насильством, немає судового рішення про визнання страйку незаконним, відсутні заяви потерпілих, тобто змушених до страйку робітників)

- Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності (проте є сумніви, що ця діяльність відбувається з повним дотриманням законів, ніхто не озвучує «протиправну вимогу» припинити господарську діяльність, не застосовується насилля та не погрожує знищенням)

- Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (хоча працівники суворо дотримуються усіх правил, шкода життю нічим не доведена, а наявність інших несприятливих наслідків не встановлена),

- Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (хоча працівники суворо дотримуються усіх правил, шкода життю нічим не доведена, а наявність інших несприятливих наслідків не встановлена)

- Стаття 294. Масові заворушення (проте ніхто організовував та не здійснював актів насильства, погромів та захоплень будівель, опору законним вимогам представників влади)

- Стаття 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду (без коментарів)

ДЕНИС НОВІКОВ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК З ТРУДОВОГО ПРАВА (ХАРКІВ):

– Згідно ст. 18 Закону України «Про транспорт» страйк (припинення) роботи на підприємствах транспорту, по-перше, не заборонений та може бути у разі невиконання адміністрацією підприємства умов тарифних угод (крім випадків, пов’язаних з перевезенням пасажирів, обслуговуванням безперервно діючих виробництв, а також, коли страйк становить загрозу життю і здоров’ю людини), по-друге, страйк на підприємстві «АрселорМіттал» не був оголошений відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Самі ж працівники та їх представники не заявляли, що припинення роботи цехів з їх боку є страйком, а являє собою вимушений захід у відповідь на порушення їх права на охорону праці з боку роботодавця.

Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» «роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; … Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог». Тому обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень з боку працівників є безпідставними, а побоювання щодо можливого притягнення до кримінальної відповідальності повинен відчувати саме роботодавець.

Згідно ст. 14 Закону України «Про охорону праці» працівник зобов’язаний: дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Як ми бачимо, якщо хтось і може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за можливі наслідки аварій, так це роботодавець, який не забезпечив належних умов функціонування системи виробництва та охорони праці. Працівник зобов’язаний дбати про своє життя та здоров’я, а також про життя та здоров’я своїх колег. Відповідно, працівники, по суті, зобов’язані припинити роботу та вимагати її припинення від своїх колег.

Таке право припинити роботу чітко прописано у ст. 6 Закону України «Про охорону праці», де вказується, що умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці.

Отже, дії, до яких вдались працівники «АрселорМіттал», є проявом самозахисту своїх прав та інтересів.

Згідно ст. 19 Цивільного кодексу України «особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства». Означені положення застосовуються до самозахисту трудових прав, адже відповідно до ст. 19 Цивільного кодексу України «положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства».

До речі, говорячи про відповідальність працівників «АрселорМіттал», роботодавець чомусь не звертає увагу на можливість застосування заходів дисциплінарного впливу або відсторонення працівників від роботи. Так, згідно ст. 142 КЗпП «власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту». Заходами дисциплінарного впливу, до яких може вдаватись роботодавець у разі наявності дисциплінарного проступку, є догана та звільнення. Однак, видається, що роботодавець у даній ситуації не прагне відновити дисципліну, а має на меті погасити протест та повернути працівників на робочі місця, при цьому не витративши забагато коштів та не узявши на себе зобов’язань, на яких наполягають працівники. Заощадити роботодавець міг би і при відстороненні працівників від роботи (ст. 46 КЗпП), адже при його застосуванні заробітна плата не зберігається. Однак правової підстави для відсторонення, окрім несправностей засобів виробництва в роботодавця немає, а використання цієї підстави фактично означало би визнання підприємством «АрселорМіттал» порушень у сфері охорони праці.

Редакція сайту «Соціального руху» наголошує на неприпустимості жодних незаконних дій!

Ми вважаємо, що цей конфлікт має вирішуватись у межах трудового права, а не кримінального. Тому закликаємо власника використати усі можливості по мирному врегулюванню спору. Готові надати робітникам, які зазнають кримінального переслідування, правову допомогу (social.ruh@gmail.com).